Prawo budowlane

  • pomoc i reprezentacja w postępowaniach o legalizację samowoli budowlanych i postępowaniach naprawczych przed organami nadzoru budowlanego,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych,
  • reprezentacja w administracyjnych postępowaniach nadzwyczajnych (o stwierdzenie nieważności i wznowienie postępowań),
  • reprezentacja w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym,
  • sporządzanie zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • sporządzanie skarg na akty prawa miejscowego, w tym na uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA,
  • wydawanie opinii prawnych.