Nieruchomości i inwestycje budowlane

nieruchomość

Prawo nieruchomości

 • negocjowanie, przygotowywanie i analiza umów nabycia nieruchomości (umowy rezerwacyjne, przedwstępne, przyrzeczone, deweloperskie, najmu, dzierżawy)
 • ustanowienie i znoszenie ograniczonych praw na nieruchomości
 • roszczenia z rękojmi i/lub gwarancji za wady lokalu i/lub budynku
 • ustanowienie i zniesienie służebności
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • zasiedzenie nieruchomości
 • przeniesienie prawa własności
 • zniesienie współwłasności
 • naruszenie posiadania
 • odszkodowanie za posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomości
 • zakładanie i uzgodnienie treści ksiąg wieczystych

 

Prawo budowlane

 • pomoc i reprezentacja w postępowaniach o legalizację samowoli budowlanych i postępowaniach naprawczych przed organami nadzoru budowlanego
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych
 • reprezentacja w administracyjnych postępowaniach nadzwyczajnych (o stwierdzenie nieważności i wznowienie postępowań)
 • reprezentacja w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym
 • sporządzanie zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie skarg na akty prawa miejscowego, w tym na uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA
 • wydawanie opinii prawnych
 • odpowiedzialność dewelopera/sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nieruchomości