Prawo umów w obrocie profesjonalnych i konsumenckim

podpisywnie umowy

zawieranie, kształtowanie treści, wykonywanie umów i naruszenie umów między:

 • przedsiębiorcami lub
 • przedsiębiorcami a konsumentami

a nadto:

 • niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)
 • odsetki i oprocentowanie
 • zadatek i zaliczka
 • waloryzacja umowy
 • kara umowna
 • naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 • umowne prawo odstąpienia od umowy
 • konsumenckie prawa odstąpienia od umowy
 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej