Prawo oświatowe

książki

  • porady prawne z zakresu prawa oświatowego, 
  • doradztwo i reprezentacja w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń
  • pomoc i reprezentacja w przypadku wszczęcia i prowadzenia przeciwko nauczycielowi postępowania dyscyplinarnego za uchybienia godności zawodu nauczyciela i jego obowiązkom, nauczyciel otrzyma wsparcie już na etapie postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego jak i na etapie postępowania dyscyplinarnego,
  • nauczyciel uzyska pomoc na etapie postępowania dyscyplinarnego przed komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy wojewodzie,
  • doradztwo, reprezentacja i sporządzanie opinii w zakresie postępowań kontrolnych publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz postępowań administracyjnych z nich wynikających,