Prawo Ubezpieczeń

pióro

  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym również o zadośćuczynienie z tytułu umów ubezpieczenia
  • odszkodowania należne z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
  • odszkodowanie tytułem zwrotu kosztów leczenia, utraconych zarobków, kosztów pochówku osoby najbliższej
  • odszkodowania z tytułu kosztów likwidacji szkody, w tym naprawy pojazdu, przestoju, uszkodzonego ładunku, utraty wartości pojazdu